NUFT
Nätverket Unga För Tillgänglighet

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) är ett nätverk av ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Idag fungerar NUFT bland annat som en arena för informationsspridning. NUFT samordnar även representationsplatser i olika projekt och delegationer och har tidigare samordnat gemensamma intressepolitiska initiativ.

Kontakt: natverket@nuft.nu

Organisationerna

Unga Rörelsehindrade

Förbundet Unga Rörelsehindrade är ett förbund för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga upp till 32 år. Vi jobbar för att stärka rättigheterna för unga med funktionsnedsättning. Vi sänker trösklar!

kansliet@ungarorelsehindrade.se

ungarorelsehindrade.se

Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Det gör vi genom att skapa mötesplatser, driva opinion och verka för våra rättigheter, sprida information och kunskap, och verka för ökade forskningsinsatser. Vår vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar! Våra medlemmar är 0-30 år.

kansliet@ungareumatiker.se

ungareumatiker.se

Riksförbundet Unga Allergiker

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Medlemskapet är gratis. Vi anordnar aktiviteter som läger, medlemsträffar och utbildningar. Vi bedriver dessutom påverkansarbete och sprider kunskap, vårt mål är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Sedan 1983 har vi jobbat för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna – inte allergin.

info@ungaallergiker.se

ungaallergiker.se

Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade är en organisation av och för barn och unga med hörselskada. Vi arbetar för ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och får möjlighet att utvecklas på lika villkor. Vi erbjuder mötesplatser och lägerverksamhet där barn och unga med hörselskada kan träffa andra i samma situation. Genom vårt påverkansarbete jobbar vi också med kunskapsspridning.

kansli@uh.se

uh.se

Unga med synnedsättning

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är Sveriges enda organisation av och för unga med synnedsättning. Vi organiserar medlemmar i åldrarna 10-31 år och all vår verksamhet, såväl intern som extern, tar sitt ursprung ur medlemmarnas verklighet, medlemmarnas behov och görs på medlemmarnas villkor. US slogan är ”Världen som vi ser den!”. Vi ser världen genom andra ögon och det menar vi berikar världen. Vår vision är ett fullt tillgängligt och inkluderande samhälle för alla.

info@ungsyn.se

ungsyn.se

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en organisation för unga teckenspråkiga. SDUF vill se till att döva och hörselskadade ungdomar får alla möjligheter i dagens samhälle. Vi bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar vår målgrupp. SDUF ordnar också fullt teckenspråkiga läger varje sommar sedan flera årtionden tillbaka. Läger innebär inte bara lek och bus, utan är också en viktig del i arbetet med att stärka identiteten och självkänslan hos döva och hörselskadade barn och ungdomar.

kansli@sduf.se

sduf.se